phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa Jeziorko

O B W I E S Z C Z E N I E

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu

Statutu Sołectwa Jeziorko

 

     Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), §11 ust. 2 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 47/VII/03 z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992)  informuję, że na terenie wsi Jeziorko zostaną przeprowadzone konsultacje w celu zasięgnięcia opinii na temat projektu Statutu Sołectwa Jeziorko.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Jeziorko wpisani do rejestru wyborców Gminy Piątnica.

Opinie w przedmiocie projektu należy wyrazić poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminapiatnica.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter) oraz u Sołtysa wsi Jeziorko (Jeziorko 79).

Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, należy złożyć za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego:

1)  w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 8, parter), 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53;

2)  pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,

3)  elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2007052/SkrytkaESP,

4)  elektronicznie na adres e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl .

Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 17 sierpnia 2018 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Informacje z przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jeziorko.

 

Z up. Wójta

Zbigniew Piotrowski

Zastępca Wójta

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020