phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piątnicy

W dniu 5 maja 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piątnicy.

Obecnych było 34 delegatów z jednostek OSP Gminy Piątnica, oraz zaproszeni goście, w tym Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZW OSP RP dh Kazimierz Dąbkowski

 
Zjazd otworzył Wiceprezes Zarządu dh  Karol Śmiarowski, przywitał wszystkich zebranych i zaproponował funkcję Przewodniczącego Zjazdu dh Antoniemu Włodkowskiemu, a dh Andrzejowi Gońko funkcję Sekretarza Zjazdu. Wszyscy zebrani  w głosowaniu zaakceptowali tę propozycję. Przewodniczący zjazdu podziękował za wybór i zapewnił, że zjazd prowadzić będzie sprawnie, zgodnie z porządkiem obrad i regulaminem zjazdu.

Następnie Przewodniczący zjazdu - proponuje powołanie prezydium zjazdu w następującym składzie :Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP – dh Kazimierza Dąbkowskiego, Wójta Gminy Piątnica – Artura Wierzbowskiego, Komendanta Gminnego OSP – dh Antoniego Włodkowskiego, Sekretarz – Andrzej Gońko.

 

Przewodniczący zjazdu poinformował, że zgodnie z przyjętym regulaminem obrad zjazdu, sposób wyborów (jawny lub tajny) ustala zjazd w drodze jawnego głosowania. W związku z tym w jawnym głosowaniu ustala się sposób wyborów - w przypadku wyborów tajnych należy wybrać komisję skrutacyjną. Zjazd ustalił, że głosowania będą jawne. Zaproponowany skład prezydium zjazdu został w głosowaniu  jawnym jednogłośnie przegłosowany, a osoby wybrane zajęły miejsca za stołem prezydialnym. Następnie Przewodniczący zjazdu odczytał  projekty porządku i regulaminu obrad,  które zostały poddane pod głosownie. Zjazd przyjął je jednogłośnie. Przewodniczący zjazdu zaproponował powołanie komisji zjazdowych: komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków - w następujących składach :

komisja mandatowa :                        

 1. Mieczkowska Monika
 2. Szymański Rafał
 3. Bargielski Leszek


komisja uchwał i wniosków :           
 

 1. Konopko Marek
 2. Świderski Andrzej
 3. Balicki Ireneusz


 
Po wybraniu w.w komisji Komendant Gminny dh. Antoni Włodkowski złożył  sprawozdanie z działalności zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP za lata 2016-2018, a następnie sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej  złożył  dh. Krzysztof Wysk.

Po złożeniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził, że na 49 delegatów, na sali jest obecnych 34 delegatów, w związku z tym zjazd jest ważny.

W dalszej części Przewodniczący Zjazdu poinformował zebranych, że dotychczasowy Prezes  ZG ZW OSP RP dh. Krzysztof Ryszard Kozicki złożył rezygnacje z zajmowanego stanowiska, oraz, że dotychczasowy kapelan Ks. Paweł Grala przestał pełnić posługę w Parafii na terenie Gminy Piątnica i należy uzupełnić skład Zarządu Gminnego o te 2 osoby. Zjazd postanowił uzupełnić skład Zarządu Gminnego o dh. Artura Wierzbowskiego z OSP Jeziorko, i kapelana wyznaczonego przez Biskupa Łomżyńskiego ks. Szczepana Dobeckiego  z Parafii Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

Następnie Przewodniczący Zjazdu zwrócił uwagę, że w związku z powołaniem dh Artura Wierzbowskiego z OSP Jeziorko do składu Zarządu Gminnego, należy zmniejszyć ilość członków Zarządu dla OSP Piątnica z 3 na 2 , a dla OSP Jeziorko zwiększyć z 2 na 3.

Kolejnym punktem Nadzwyczajnego Zjazdu został wybór Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego.

Kandydaturę Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego zaproponowano dla dh. Artura Wierzbowskiego, która została przyjęta. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie kandydaturę dh. Artura Wierzbowskiego na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP. W głosowaniu wzięło udział 34delegatów i jednogłośnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP został dh. Artur Wierzbowski.

Przewodniczący zjazdu prosi o zatwierdzenie zmian w  składzie Zarządu Oddziału Gminnego  Związku. W wyniku głosowania Zjazd jednogłośnie przyjął zaproponowane zmiany Zarządu  Gminnego.

W wyniku wyborów uzupełniających Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piątnicy ukonstytuował się następująco:

 

    Prezes                        - Artur Wierzbowski
    Wiceprezes                 - Śmiarowski Karol
    Komendant gminny      - Włodkowski Antoni
    Sekretarz                    - Gońko Andrzej
    Skarbnik                     - Kaczyński Piotr
    Członek prezydium       - Ks. kapelan    Szczepan Dobecki
    Członek prezydium      - Świderski Andrzej
    Członek prezydium      - Kaus Ryszard
    Członek prezydium      - Bronowicz Kazimierz
     Członek prezydium     - Tarnacki Wojciech
     Członek zarządu        - Siwik Mariusz
     Członek zarządu        - Jarosław Wałkuski
     Członek zarządu        - Kleszczewski Przemysław
     Członek zarządu        - Domalewski Marek
     Członek zarządu        - Gosk Krzysztof
     Członek zarządu        - Kopczewski Paweł
     Członek zarządu        - Ćwikłowski Marcin
     Członek zarządu        - Kalski Krzysztof

    Członek zarządu - Orłowski Antoni

     Członek zarządu      - Mróz Adam
    Członek zarządu       - Włodkowski Jerzy
    Członek Zarządu       - Szymański Rafał
    Członek Zarządu       -  Żmijewski Waldemar
    Członek Zarządu       - Kalski Bogumił

 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZW OSP RP zostali wybrani:
-  Artur Wierzbowski,
- Karol Śmiarowski,
- Andrzej Świderski,
- Antoni Włodkowski

 
W dalszej części Zjazdu Przewodniczący zjazdu podziękował uczestnikom zjazdu, członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad zjazdu, podziękował też zaproszonym gościom za przybycie i przekazał dalsze prowadzenie obrad zjazdu nowo wybranemu prezesowi zarządu oddziału gminnego Związku.

Głos zabrał Prezes dh Artur Wierzbowski, który podziękował za wybór na to zaszczytne stanowisko i  krótko omówił swoje zamierzenia na najbliższą kadencję. Następnie głos zabierali delegaci. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Zebrania zamknął obrady zjazdu.

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020