phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PIĄTNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) Rada Gminy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania uchwala roczny Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wspominanej ustawy.

Program to najważniejsze narzędzie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica. Daje on podstawy oraz opisuje instrumenty umożliwiające nawiązania dialogu i określenia ram wzajemnej współpracy w rocznej perspektywie.

Uchwalenie przez Radę Gminy Programu współpracy poprzedzone winno być konsultacjami z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wydane zostało przez Wójta Gminy Piątnica w dniu 20 listopada 2019 r.

Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie uchwały § 4.1 Uchwały Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego program współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalności pożytku publicznego na temat projektu Programu współpracy. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenia pisemnej opinii. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem zgłoszenia opinii oraz Projektem programu współpracy podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.gminapiatnica.pl. Ogłoszenie wywieszono również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piątnicy.

Prawo udziału w konsultacjach miały organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica.

Termin konsultacji wyznaczony został do 5 grudnia 2019 r. Uprawnione podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej ugpiatnica@gminapiatnica.pl , pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy w Piątnica– pokój nr 8.

W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu Programu współpracy. W związku z tym Program przedstawiony zostanie Radzie Gminy Piątnica do uchwalenia podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Piątnica. 

Niniejsze sprawozdanie zamieszone zostaje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminapiatnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piątnicy.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020