phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Zapytanie ofertowe dotyczace „usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Piątnica w 2020 r.”

Wójt Gminy Piątnica zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Piątnica, zgodnie z poniższą specyfikacją:
 1. Zamawiający: Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
 2. Termin realizacji zamówienia:
 3. data rozpoczęcia: nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Piątnica a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 4. data zakończenia: do dnia 30 października 2020 r.
 5. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z opadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Piątnica, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
 • załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;
 • transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;
 • rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników (147,08 Mg):

 • folia rolnicza czarna 67,68 Mg
 • folia rolnicza biała 37,57 Mg
 • siatka do owijania balotów 14,41 Mg
 • sznurek do owijania balotów 5,18 Mg
 • opakowania po nawozach 9,99 Mg
 • opakowania typu big bag 12,25 Mg

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca zobowiązany będzie:

 • Spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół odbioru odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady;
 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
 3. datę odbioru;
 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
 • Folie rolnicze białe,
 • Folie rolnicze czarne,
 • Siatki do owijania balotów,
 • Sznurki do owijania balotów,
 • Opakowania po nawozach,
 • Opakowania typu Big-Bag.
 1. Podpis właściciela/użytkownika;
 2. Podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę
 3. Pieczęć firmową wykonawcy.
 • Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów określonych w art. 67 ustawy.
 • Do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa; do przekazania zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu: oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku.
 • Do wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
 • Po wykonaniu zadania do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.
 • Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
 • Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady.
 • Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
 • Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową leżącą po stronie Zamawiającego.
 1. Sposób przygotowywania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, z pełnomocnictwem (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • Oferta powinna być złożona przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jaroslaw.s@gminapiatnica.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna (kancelaria, pok. 8).
 • Termin składania ofert: do dnia 15.05.2020 r, do godz. 10:00.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.
 • Jeżeli wykonawca nie złożył formularza oferty wraz z wymienionymi załącznikami i pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) lub oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oświadczenia lub załączniki są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym pocztą elektroniczną.
 • Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Modzelewska, tel. (86) 215 21 60 email: k.modzelewska@gmail.com.
 2. Zamawiający zastrzega sobie:
 • Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 701 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
 • Prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 1. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
 3. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piątnica jest Pan Łukasz Mertin kontakt: ochronadanych@gminapiatnica.pl;
           
           

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie aft, 6 ust. I lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Piątnica w 2020 r.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego stosownie do alt. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.),
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy z Zamawiającym, jak również po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do ewentualnego odwołania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres I roku po zakończeniu stosunku współpracy,
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – oferta cenowa
 • Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020