phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

DRUGIE ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej”.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na budowę kanału deszczowego w Piątnicy Poduchownej”. Taki sam tekst należy wpisać w tytule wiadomości elektronicznej.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm oraz budowie wpustów deszczowych. Na potrzeby budowy kanału deszczowego konieczna jest rozbiórka kolidującego i nieczynnego wodociągowego. Łączna długość projektowanego kanału deszczowego wynosi 65,2 m. Dodatkowo przewiduje się budowę dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikami PCV fi 200.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35, obręb Piątnica Poduchowna.

 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2020 r.
 2. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze robót.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 10:30 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres jaroslaw.s@gminapiatnica.pl (skany dokumentów).

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Mariusz Pruszkowski, tel. 86 215 21 60.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą
  Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 3. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica jest Pan Łukasz Mertin,
  adres email:ochronadanych@gminapiatnica.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celach kontaktowych i informacyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie i przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania.
 9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020