phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Sprawozdanie z konsultacji projektu rocznego "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Gminy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania uchwala roczny Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wspominanej ustawy.
Uchwalenie przez Radę Gminy Programu współpracy poprzedzone winno być konsultacjami z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wydane zostało przez Wójta Gminy Piątnica w dniu 05 listopada 2020 r.
 
Konsultacje ogłoszone zostały na podstawie uchwały § 4.1 Uchwały Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego program współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalności pożytku publicznego na temat projektu Programu współpracy. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenia pisemnej opinii . Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem zgłoszenia opinii oraz Projektem programu współpracy podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.gminapiatnica.pl. Ogłoszenie wywieszono również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piątnicy.
 
Prawo udziału w konsultacjach miały organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica.
 
Termin konsultacji wyznaczony został do 26 listopada 2020 r. Uprawnione podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej k.modzelewska@gminapiatnica.pl, ugpiatnica@gminapiatnica.pl , pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy w Piątnica– pokój nr 8.
 
W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu Programu współpracy. W związku z tym Program przedstawiony zostanie Radzie Gminy Piątnica do uchwalenia podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Piątnica. 
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020